De algemene voorwaarden zijn opgesteld voor:

Naam webwinkel: Stoflab Groningen
KvK nummer: 90917286
BTW-nummer: NL865497370B01
Vestigingsplaats: Groningen
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06-23116234/06-25443423
1 november, 2021

1. Algemene voorwaarden voor naailessen, workshops en activiteiten

Aanmelding

aanmelden voor een cursus of workshop kan  op 2 manieren:
1: Via de website, waar op de pagina met informatie over  de cursus of workhop een boekingsformulier te vinden is.
2: Door e-mailcontact via [email protected]. U heeft persoonlijk contact met Elisabeth en overlegt voor welke cursus of workshop u wilt aanmelden.
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een aanmelding via de website is altijd sneller, want Elisabeth zal pas na het lezen van emails kijken naar de beschikbare plekken en kan ze reserveren door in te loggen in de website. Daardoor kan het gebeuren dat er in een e-mail gecommuniseerd wordt dat er plek is, maar wanneer de cursist per e-mail niet direct reageert er iemand anders via de website de vrije plek inneemt. 
Na inschrijving ontvangt u een welkomstmail en kunt u overleggen welke voorbereiding nodig is voor uw eerste les. Vanaf dit moment gelden de algemene voorwaarden.  
 

Volgorde van plaatsen

Huidige cursisten krijgen eerst de mogelijkheid om aan te geven of ze door willen gaan met lessen. Wanneer een huidige cursist stopt komt er een nieuwe plek vrij voor nieuwe aanmeldingen. Oud-cursisten krijgen ook voorrang: Als je een cursus overslaat kun je dus ook makkelijker weer instromen. 

Aanbetaling

StofLab vraagt een aanbetaling van 35 euro voor alle naaicursussen voor volwassenen en kinderen. Wanneer u na de eerste les niet besluit door te gaan, krijgt u dit bedrag niet terug. Als u de rest van de cursus boekt, dan wordt 35 euro ingehouden van het totaalbedrag.

Lesdata en vakanties

StofLab Groningen is dicht voor de reguliere naaicursussen tijdens schoolvakanties en feestdagen. StofLab plant op deze dagen dus geen lessen in. Uitzondering is mogelijk: In overleg kunnen er wel andere activiteiten (bedrijfsuitjes of vrijgezellenfeestjes) of privelessen plaatsvinden. De data van de lessen staan vermeld op de website bij de betreffende cursus en worden nogmaals vermeld in de bevestigingsmail.
 

Afmelden en annuleringsvoorwaarden

Per categorie gelden er iets afwijkende annuleringsvoorwaarden.
 
>Privelessen 
Privelessen worden gepland in overleg met de docent. Privelessen kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Voor afmeldingen korter dan 24 uur van te voren, brengen we 50% in rekening.
 

> Excursies, 1-daagse workshops uitjes en andere korte activiteiten. 
Omdat we in kleine groepjes activiteiten organiseren en plannen en een activiteit pas doorgaat bij voldoende aanmeldingen, is het annuleringsbeleid hier het strengst: binnen 24 uur na aanmelding via de website kan men kostenloos annuleren en is er 100% restitutie. Annuleren tot een week voor de start van de activiteit: 50% van aankoopbedrag restitutie. Afmeldingen die later binnenkomen worden niet gerestitueerd. 

>Naaicursussen voor volwassenen, meerdaagse workshops
Afmelden voor één les: Graag melden via whatsapp of e-mail van de docent of [email protected]. We doen ons best om je één inhaalles te kunnen bieden tijdens de cursus. Let op: garantie op een inhaalles is er niet. Je kunt de gemiste les niet in geld terugkrijgen of meenemen naar een volgende cursus.
 
Afmelden voor een hele cursus
Na aanmelding kun je tot twee weken voor de start kostenloos annuleren. Afmeldingen die later binnenkomen zullen wij de aanbetaling houden. 24-48 uur na de eerste les komt de factuur met het restbedrag per e-mail. Annuleer je de cursus na het versturen van de factuur, dan valt dit onder tussentijds stoppen met een cursus. 
 
Tussentijds stoppen met een cursus: geen restitutie mogelijk. Bij inschrijven in een volgende cursus krijg je voorrang op nieuwe cursisten. Het tarief dat op dat moment op de website word gecommuniceerd is van toepassing.
 
>Kindernaailes 
De betalingsverplichting bij minderjarigen ligt bij de ouders/verzorgers. Kindercursussen bestaan uit 8 lessen. In de laatste 2 weken van de cursus wordt overlegd of de cursist door wil gaan met de cursus. Zijn/haar plek voor een nieuwe cursus blijft gereserveerd tot een week voor het einde van de huidige cursus. 
 

Wijzigingen vanuit StofLab Groningen

StofLab behoudt zich ten allen tijde het recht voor om:
Een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling. U krijgt uw aanbetaling terug. 
Een vervangende docent in te schakelen bij ziekte van de ingeplande docent. 
 

Docent valt uit

Wanneer er geen vervanging mogelijk is, kan bij een enkele uitval de uitgevallen les verplaatst worden in de week aansluitend op de cursus, indien daar ruimte voor is in de planning van StofLab. Is er sprake 2 of meer weken uitval van de docent, krijgt u het lesgeld terug van de uitgevallen lessen. 
 

Wat doen we bij nieuwe corona-maatregelen of vergelijkbaar?

Wanneer het atelier moet sluiten vanwege overheidsmaatregelen, maken we de cursus online af. Stoflab bezit mooie video-apparatuur en belichting om dit goed te doen. U kunt ook kiezen voor restitutie van de helft van de lessen die uitvallen door de sluiting. 
 

Betaalmogelijkheden

Na de eerste les ontvangt u een factuur voor de geboekte lessen per e-mail. Dit is een factuur voor het hele bedrag in één keer. U kunt altijd contact opnemen om te factuur op te knippen in meerdere termijnen. 
 

Aansprakelijkheid

StofLab Groningen is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verdwijning van eigendommen tijdens de les. Je kunt je eigendommen bij je houden bij je stoel, op ophangen aan de kapstok die aanwezig is in het atelier en in het zicht blijft gedurende de les. 
StofLab Groningen is niet aansprakelijk voor ongelukken door verkeerd gebruik van apparaten en machines.

2. Algemene voorwaarden webshop: verkoop van stoffen, patronen, fournituren en online naailessen

 

Let op: Stofkleuren kunnen op een beeldscherm anders uitvallen dan in de realiteit. Het advies is om een stofstaal te bestellen of om op afspraak langs te komen in ons atelier (zie contact om een afspraak te maken).

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2.    Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3.    Dag: kalenderdag.
4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.    Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6.    Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7.    Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8.    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3.    Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
4.    In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht
1.    Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
2.    Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
3.    Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
4.    Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
5.    In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
6.    Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
7.    Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
1.    die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, zoals op maat geknipte stoffen;
2.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.    die snel kunnen bederven of verouderen;
5.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
6.    voor losse kranten of tijdschriften;
7.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Levering
1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
2.    De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
3.    Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
4.    Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit
1.    Webwinkel biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
2.    Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
3.    Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit onproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag de webwinkel aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
4.    Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

7. Klachten en Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
3.    Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
4.    Webwinkel wijst consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij webwinkel, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/